Ministerský rada v odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku (MŽP) - Praha

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 000751 Ministerský rada v odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku, v oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. července 2028 s možností prodloužení do 31. prosince 2029. Služební doba 28 hod. za týden. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. srpen 2021. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Datum vystavení 11.06.2021
Datum platnosti 25.06.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň činnosti na služebním místě:
  • Tvorba a rozvoj operačního programu financovaného z Fondu pro spravedlivou transformaci (dále jen „operační program“) a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie. Tvorba strategických realizačních dokumentů operačního programu, řídících a koordinačních postupů
    a procesů. Koordinace realizace operačního programu, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního programu.
  • Tvorba koncepčních materiálů financování v souvislosti s poskytováním podpory z operačního programu.
  • Zpracování dat, analýz a studií potřebných k řádné správě operačního programu a vyhodnocování poskytnuté podpory, komunikace s odbornými útvary Ministerstva životního prostředí a dalšími relevantními subjekty.
  • Koordinace publicity zaměřené na propagaci fungování a výsledků operačního programu.
 
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „Žádost“) - vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 – podané ve lhůtě do 25. června 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:
Státní tajemník
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB)
posta@mzp.cz
nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky služebního úřadu:
9gsaax4
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000751“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.


Více informací viz https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000751_cerven_2021

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena