Ministerský rada v oddělení financování v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP VVV)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení financování v odboru koncepce a vedení operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000538S, v uvedených oborech služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby 1 – Finance, 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 23.11.2021
Datum platnosti 16.12.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1]. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. únor 2021 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:
 • provádění úkonů rozpočtáře pro oblast operačního programu Výzkum, vývoj
  a vzdělávání a operačního programu Jan Amos Komenský v rozpočtovém systému;
 • přípravu podkladů předběžné řídící kontroly a platebních poukazů;
 • spolupráci při zpracovávání vratek dotačních prostředků;
 • provádění relevantních operací v ekonomickém informačním systému EIS JASU CS;
 • spolupráci při kontrole čerpání a užití dotací.
Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 16. prosince 2021 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení financování v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (č. j.: MSMT-VYB-193/2021-3)“.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.
 
Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:
 
 1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2]. Pokud žadatel, který je státním občanem České republiky, nedoloží výpis z evidence Rejstříku trestů, může služební orgán požádat, aby si ověřil, zda splňuje předpoklad bezúhonnosti tím, že si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se žadatele[3];
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.
 
 1. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad,
  že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu,
  na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.
 2. Splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č.  21/2021 státního tajemníka v MŠMT, kterým se vydává systemizace služebních
  a pracovních míst Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým je požadavek
  znalosti angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
K prokázání jazykové znalosti je požadován doklad o absolvování příslušné standardizované jazykové zkoušky nebo jiný doklad o dosažení příslušné znalostní úrovně. Při podání žádosti lze doložit pouze prostou kopii příslušného dokladu; v tomto případě
je nutné předložit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii nejpozději před konáním pohovoru.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.
                  
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • platový tarif 27 980 – 41 290 Kč (v závislosti na počtu let praxe);
 • přiznání osobního příplatku v závislosti na kvalitě výkonu služby;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.
 
Nabízíme:
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě, s akcentem na oblast strukturálních fondů EU a podpory výzkumu a vývoje;
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora;
 • pružnou služební dobu;
 • práci v dynamickém kolektivu;
 • 25 dní dovolené a až 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvky do oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria);
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT;
 • příjemné pracovní prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD.
Kontaktní osoba: Dita Poskočilová, MBA, email: dita.poskocilova@msmt.cz
Více informací zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/volne-misto-ministersky-rada-v-oddeleni-financovani-v-odboru-1
 
 
[1] Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[3] Pokud žadatel chce požádat služební orgán, aby si sám ověřil jeho bezúhonnost, vyplní příslušnou kolonku v žádosti o přijetí do služebního poměru / zařazení na služební místo / jmenování na služební místo představeného a uvede do ní nezbytné osobní údaje

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena