Ministerský rada v oddělení OP, veřejné podpory a evaluace

Státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu JUDr. Martina Děvěrová, MPA jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení OP, veřejné podpory a evaluace odboru strukturálních fondů – s0881. v oboru služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 22.11.2022
Datum platnosti 12.12.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (bez vykonané úřednické zkoušky dle § 29 zákona v délce 12 měsíců do doby vykonání zkoušky), a to na plný úvazek. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2023 nebo bezprostředně po ukončení výběrového řízení, nebo dle dohody.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy, plat bude hrazen z prostředků Technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“) a následně z navazujícího OP.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
  • zajišťování souladu s pravidly EU v oblasti ochrany hospodářské soutěže – veřejné podpory, což zahrnuje posuzování změn aktivit OP TAK, výzev a dalších souvisejících dokumentů OP TAK,
  • komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž EK, přípravu podkladů pro tyto útvary pro oblast veřejné podpory ve vazbě na OP TAK a novou kohezní politiku), příprava ročních a dalších hlášení o poskytnutých veřejných podporách v rámci implementace OP TAK a OP PIK,
  • tvorba a rozvoj operačního programu MPO a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie (Evropské strukturální a investiční fondy, ESIF), tvorba realizačních dokumentů operačního programu,
  • příprava a koordinace stanovisek za MPO k rámcovým pozicím ČR ke kohezní politice, k materiálům pro jednání vlády týkajících se ESIF (vč. materiálů jiných resortů), též s ohledem na implementaci programovacího období kohezní politiky (2021+)
  • plnění dalších úkolů vztahujících se k řízení a implementaci ESIF v působnosti MPO, v souladu s pokyny nadřízených.
Vhodná je znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. stupni (úrovni B1).

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12. prosince 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@mpo.cz  nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: bxtaaw4).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada do oddělení OP, veřejné podpory a evaluace – 61110“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4];

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti[6].

Žadatel podá žádost s přílohami služebnímu orgánu na příslušném formuláři. Vzory jsou k dispozici v přílohách na elektronické úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu. Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.

                   JUDr. Martina Děvěrová, MPA
                   státní tajemnice

Vyvěšeno dne:   22. listopadu 2022
Svěšeno dne:     12. prosince  2022
 

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena