Ministerský rada v oddělení podpory modernizace ekonomiky (MŽP) - Praha

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje společné výběrové řízení na obsazení 3 služebních míst 000759, 000760, 000780 ministerský rada v odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku(oddělení podpory modernizace energetiky), v oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. července 2028 s možností prodloužení do 31. prosince 2029. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. srpen2021. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13.platové třídy.

Datum vystavení 11.06.2021
Datum platnosti 25.06.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň činnosti na služebních místech:
  • Tvorba a rozvoj operačního programu financovaného z Fondu pro spravedlivou transformaci (dále jen „operační program“) a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie. Tvorba strategických realizačních dokumentů operačního programu, řídících a koordinačních postupů
    a procesů. Koordinace realizace operačního programu, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního programu.
  • Tvorba koncepčních materiálů a systému financování v souvislosti s poskytováním podpory z operačního programu.
  • Zpracování dat, analýz a studií potřebných k řádné správě operačního programu a vyhodnocování poskytnuté podpory.
  • Koordinace všech procesů spojených s poskytováním podpory z operačních programů týkajících se životního prostředí včetně komunikace s Evropskou komisí.
 
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místa (dále jen „Žádost“) - vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 – podané ve lhůtě do 25. června 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:
Státní tajemník
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB)
posta@mzp.cz
nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky služebního úřadu:
9gsaax4
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Společné výběrové řízení 312“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.


Kompletní informace viz
https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000759_000760_000780_cerven_2021https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000759_000760_000780_cerven_2021https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000759_000760_000780_cerven_2021https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000759_000760_000780_cerven_2021https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000759_000760_000780_cerven_2021https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000759_000760_000780_cerven_2021

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena