Ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek MŠMT (OP VVV)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0001017S, v níže uvedených oborech státní služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, ve znění pozdějších předpisů: 22. Legislativa a právní činnost, 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

Datum vystavení 20.09.2022
Datum platnosti 17.10.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou – zástup za dlouhodobou nepřítomnost státního zaměstnance. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2022 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:
 • Kompletní přípravu a administraci veřejných zakázek, zpracovávání zadávacích podmínek zejména nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu spolufinancovaných z operačních programů.
 • Konzultaci, právní a metodickou podporu útvarům MŠMT v oblasti veřejných zakázek s vazbou na operační programy.
 • Poskytování metodické pomoci ostatním útvarům MŠMT v oblasti veřejných zakázek.
Posuzovány budou žádosti zaslané služebnímu orgánu ve lhůtě do 17. října 2022 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na obsazení služebního místa ministerský rada v oddělení veřejných zakázek MŠMT, č. j.: MSMT-VYB-171/2022-3“.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
 1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství. Státní občanství lze při podání žádosti prokázat pouze doložením prosté kopie osvědčení o státním občanství nebo podle § 26 odst. 2 zákona písemným čestným prohlášením o státním občanství; v tomto případě je nutné průkaz totožnosti nebo originál či úředně ověřenou kopii osvědčení doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty šesté zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty druhé zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1]. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[2], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. 
Pokud žadatel dosáhl požadované vzdělání na zahraniční vysoké škole a na základě mezinárodní smlouvy není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání, musí navíc při podání žádosti předložit alespoň doklad o tom, že o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci) požádal; samotný doklad musí v takovém případě předložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru.
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.
 1. Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.
 
Další informace o služebním místě:
 • platový tarif v rozmezí 30 780 – 45 420 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • pružná služební doba,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.
 
Další výhody:
 • široký program benefitů,
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům,
 • finanční podpora stravování,
 • příspěvek na důchodové připojištění / doplňkové penzijní spoření,
 • zaměstnanecký program mobilního operátora se zvýhodněnými tarify a dalšími službami i pro rodinné příslušníky,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria,
 • možnost sjednání home office v rozsahu až 4 dnů v kalendářním měsíci,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů
 
V odůvodněných případech po dohodě mezi žadatelem a výběrovou komisí učiněné prostřednictvím administrátora výběrového řízení lze provést pohovor on-line formou. Bližší informace podá ministerstvo každému žadateli následně.
 
Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Svobodová, tlf: 778 441 362
Více zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/volne-misto-ministersky-rada-v-oddeleni-verejnych-zakazek-v
 
[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[2] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena