Ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů III v odboru administrace zjednodušených projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů III v odboru administrace zjednodušených projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0001147S, v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby 1 – Finance, 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 24.03.2020
Datum platnosti 03.04.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 • Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2020 nebo dle dohody.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:
 • odpovědnost za proces kontroly všech typů zpráv o realizaci zjednodušených projektů;
 • odpovědnost za proces administrace a schvalování žádostí o platbu;
 • odpovědnost za proces přípravy, kontroly a kompletace podkladů pro vydání Rozhodnutí nebo Dodatků pro schválené projekty;
 • vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho zaslání příjemcům;
 • odpovědnost za proces administrace podstatných a nepodstatných změn v projektech;
 • odpovědnost za tvorbu, údržbu a řešení informačních systémů využívaných
  k administraci projektů předložených v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání;
 • kontrolu výstupů projektů;
 • vypravování podkladů pro vyplacení zálohových plateb a jejich předání na oddělení financování.
Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 3. dubna 2020 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané
v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz), nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada
v oddělení zjednodušených projektů III v odboru administrace zjednodušených projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č. j.: MSMT-10889/2019-3)“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu
v rámci svých služebních a pracovních míst. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek
a žadatelů.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
 1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky.[1] V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z rejstříku trestů, je nutná součinnost při poskytování osobních údajů – jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství;  
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.
 1. Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. 
 2. Splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem
  č.  4/2020 státního tajemníka v MŠMT, kterým se vydává rozpis služebních a pracovních míst a jejich charakteristiky v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým je požadavek na úroveň znalosti angličtiny na úrovni odpovídající 1. stupni standardizované jazykové zkoušky příslušného druhu jazyka podle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek vydaných ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sešit 07/2019 (viz Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  č.j.: 24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech) nebo doklad o dosažení znalostní úrovně nejméně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
K prokázání jazykové znalosti je požadován doklad o absolvování příslušné standardizované jazykové zkoušky nebo jiný doklad o dosažení příslušné znalostní úrovně. Při podání žádosti lze doložit pouze prostou kopii příslušného dokladu; v tomto případě je nutné předložit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii nejpozději před konáním pohovoru.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.            
Další informace o služebním místě:
-           platový tarif 27 980 – 41 290 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
-           mimořádné finanční odměny,
-           pružná služební doba,
-           možnosti profesního růstu ve státní službě,
-           příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
-           finanční podpora stravování.
 
Další výhody:
-           25 dní dovolené,
-           5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
-           až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
-           náležitý adaptační proces a přidělení mentora,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Kontaktní osoba: Dita Poskočilová, email: dita.poskocilova@msmt.cz
http://www.msmt.cz/ministerstvo/volne-misto-ministersky-rada-v-oddeleni-zjednodusenych-9-1
[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena