Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů v Ministerstvu pro místní rozvoj - 1. kolo

Náměstka/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů v Ministerstvu pro místní rozvoj – 1. kolo Co nabízíme: Zajímavou a multidisciplinární činnost ve vedení ministerstva v Praze v oblasti evropských a národních programů. Spolupráci s partnery na národní i mezinárodní úrovni při tvorbě soustavy operačních nebo dotačních programů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie nebo ostatních zahraničních či národních zdrojů. Řízení sekce s 8 útvary (4 odbory a 4 samostatná oddělení) a 206 zaměstnanci. Odměňování v 16. platové třídě (tarifní plat od 41.470 Kč do 62.000 Kč podle délky Vaší praxe), příplatek za vedení (31.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity Co očekáváme: Státní občanství ČR, dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ (lze získat dodatečně), znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 1. Finance, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy a 39. Regionální rozvoj. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup listopad – prosinec 2022. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Datum vystavení 22.09.2022
Datum platnosti 10.10.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ano
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů v Ministerstvu pro místní rozvoj
 
Č.j.: MMR – 53615/2022-94
Datum: 22. září 2022
 
Státní tajemnice ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo č. MMR_186, náměstka/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů v Ministerstvu pro místní rozvoj, v oborech služby 1. Finance, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy a 39. Regionální rozvoj.
 
Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.  

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je listopad - prosinec 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 16. platové třídy.
 
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
1) řízení a koordinace celostátní koncepci kohezní politiky. Koordinace tvorby národních rozvojových dokumentů s orgány Evropské unie, tvorby soustavy operačních nebo dotačních programů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie nebo ostatních zahraničních zdrojů včetně jeho harmonizace a koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy; 
2) zajišťování činnosti Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc;
3) zajišťování výkonu funkce Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu;
4) zajišťování dohledu nad zabezpečením koordinační role Řídicího/Národního orgánu operačních programů přeshraniční spolupráce;
5) zajišťování správy a administrace národních dotačních programů a dotačních titulů financovaných ze státního rozpočtu;
6) zajišťování výkonu funkce v oblasti informačního a metodického zajištění kohezní politiky v ČR;
7) zajišťování činností spojených s administrací Národního plánu obnovy.
 
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo náměstka/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické podané ve lhůtě do 10. října 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo náměstka/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů, č.j.: MMR-53615/2022-94MS“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo, se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 
a) je státním občanem České republiky,
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[5]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

2. splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 13/2015, č.j. 31210/2015, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona.
Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude v případě jeho jmenování následně postupováno v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.


3. splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 13/2015, č.j. 31210/2015, kterým je znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 2. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[6].
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka přiloženého k žádosti;
 
4. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

5.  je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[7] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
c) příslušníkem Lidových milicí,
d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;


6.  Je v 1. kole výběrového řízení podle § 55 odst. 3 zákona:
 
a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného,
s výjimkou vedoucího oddělení, ve stejném oboru služby,
 
b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,
 
c) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 
d) akademický pracovník, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,
 
e) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance, nebo
 
f) vedoucí úředník Evropské unie, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie.
 
pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let v organizační složce státu, v územním samosprávném celku, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis
c) doklad o dosaženém vzdělání
d) doklad o dosažené praxi
e) písemnou práci na témata:
 
1) Popište, jak byste v rámci procesů a fungování dotačních programů zvýšili efektivitu čerpání, snížili korupční potenciál a zlepšili spolupráci s partnery žádajícími o dotaci (rozsah 3-5 A4),
2) Jakými cestami byste zlepšili zacílení dotačních programů, aby odpovídaly na potřeby regionů a lépe plnily cíle regionální politiky státu? (rozsah 2-3 A4)
 
 
 
 
                                                                                Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
                                                                  státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj
 
 
 
 
 
 
Přílohy:
Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo náměstka/náměstkyně pro řízení sekce evropských a národních programů
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
 
Na úřední desce zveřejněno dne:
Z úřední desky sejmuto dne:


[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[6] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne       
3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
[7] Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena