Odborný rada – projektový/á manažer/ka Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) - Praha

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje společné výběrové řízení na dvě služební místa (kód místa 765, 766) odborný rada – projektový/á manažer/ka v Odboru mezinárodních programů a fondů, Oddělení pro Modernizační fond v oboru služby: • Finance • Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

Datum vystavení 07.02.2020
Datum platnosti 21.02.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Místo výkonu služby:      Praha.
Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebních místech je 15. březen 2020.
Služební místa jsou zařazena podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Na služebních místech jsou vykonávány zejména následující činnosti:
 • podílení se na přípravě a následné implementaci programů, opatření a nástrojů financovaných z Modernizačního fondu v úzké spolupráci s příslušnými útvary SFŽP a MŽP a ve vztahu s relevantními mezinárodními i národními aktéry, případně ostatními programy a nástroji; 
 • poskytování odborného poradenství potenciálním žadatelům o prostředky v rámci nástrojů financovaných z Modernizačního fondu, jako i případně ostatních souvisejících fondů a programů, a administrace těchto nástrojů; 
 • kontrola realizace podpořených opatření, spolupráce na jejich finančním řízení a následné monitorování a reportování.  
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. února 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu epodatelna@sfzp.cz nebo prostřednictvím datové schránky favab6q.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Společné výběrové řízení na služební místa č. 765, 766 odborný rada – projektový/á manažer/ka do Odboru mezinárodních programů a fondů, Oddělení pro Modernizační fond“.
 
Společného výběrového řízení na výše uvedená služební místa se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
 
 • splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
 • Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis
Nabízíme:
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif v rozmezí 27 980 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let započitatelné praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity: (5 týdnů dovolené, 5 sick days, stravenky v hodnotě 110,- Kč, FKSP ve výši 8.400,- Kč, pružná pracovní doba, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké sportovní akce, Dětský den…);
 • vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.
Doplňující informace:
 • výhodou alespoň 2 roky praxe v oblasti projektového managementu (resp. zkušenosti s přípravou a realizací projektů financovaných z mezinárodních finančních zdrojů nebo zkušenosti s tvorbou metodik pro projektové řízení);
 • výhodou zkušenosti z energetiky a energetického sektoru;
 • výhodou aktivní znalost AJ.
https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/kariera/aktualne-volna-mista/

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena