Odborný referent/vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF (MF ČR) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2828, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP a OP ST, v oborech služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 05.05.2022
Datum platnosti 20.05.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou / vyšší odborné vzdělání
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec 2022.

Služební místo je zařazeno do 9. platové třídy.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Náplň činností:
 • provádění specifických činností v rámci kontrolní skupiny ve vymezeném rozsahu a podílení se na vykonávaných auditech;
 • samostatné provádění organizační a administrativní práce pro vedoucího oddělení;
 • spolupráce při přípravě jednání na národní i mezinárodní úrovni;
 • výkon činnosti docházkového vedoucího a zajišťování personální agendy;
 • zajišťování a koordinace řádného vedení evidence veškeré přidělené spisové agendy a včasné vyřizování spisů;
 • zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností v rámci zpracovávání odborných materiálů v oblasti auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU aj. - dle pokynů nadřízeného;
 • vyřizování korespondence nadřízeného;
 • pořizování zápisů z porad a sledování plnění úkolů z nich vyplývajících;
 • zajišťování kancelářských potřeb apod. v souvislosti s materiálně-technickým zabezpečením zaměstnanců;
 • manipulace s peněžní hotovostí, odpovědnost za ceniny (stravenky);
 • spolupráce při realizaci projektů spolufinancovaných z EU;
 • spolupráce při přípravě podkladů pro přípravu monitorovacích zpráv o postupu realizace projektů Operačního programu Technická pomoc;
 • práce s informačními systémy v souladu s vnitřními předpisy.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2828, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP a OP ST“.
 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru
  [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 3. je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona
  o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
 4. je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2];
  pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou/vyšší odborné vzdělání; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitního vysvědčení nebo diplomu absolventa vyšší odborné školy). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.

K žádosti žadatel dále přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.Ministerstvo financí podporuje rovné pracovní a služební uplatnění žen a mužů, genderový antidiskriminační přístup při obsazování rozhodovacích pozic a zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vazbě na specifické profesní a kvalifikační předpoklady.
   
Bližší informace poskytne:
Ing. Kamila Ščuriková
Odbor 30 – Personální
e-mail: kamila.scurikova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz
 
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno
za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“),
a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena