Pracovní místo v odboru 55 – Národní fond Ministerstva financí (MF) - Praha

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 55 – Národní fond, oddělení 5503 – Účetnictví a finanční informace, FM 1382.

Datum vystavení 14.02.2020
Datum platnosti 02.03.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek (případně zkrácený dle domluvy);
 • systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády 304/2014 Sb.,
  o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: ihned (nebo dle dohody).
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídajících oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci;
 • kontrola podkladů a účtování o skutečnostech realizovaných v souvislosti s prostředky poskytnutými od zahraničních donorů (pohledávky, závazky, bankovní účty,
  kurzové rozdíly);
 • provádění účetních závěrek, inventarizace, vypracovávání podkladů pro účely auditů
  a kontrol;
 • tvorba metodických dokumentů za oblast účetnictví odboru Národní fond;
 • předkládání návrhů na změny a úpravy účetního a monitorovacího systému.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • standardizovaná zkouška z anglického jazyka podle usnesení vlády č. 865/2015,
  2. stupeň (znalost cizího jazyka je nutné doložit diplomem/certifikátem dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT- 12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech);
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie,
  nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk.
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenky;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo občan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou
  pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč/ka občan/ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před
  nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Bližší informace poskytne:
Zuzana Zachová, email: Zuzana.Zachova@mfcr.cz
 
Doručení přihlášky:
Motivační dopis, strukturovaný životopis a požadované přílohy zasílejte do 2. března 2020 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální,  Letenská15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 1382“.
 
Originál inzerátu včetně příloh naleznete zde:                                     
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf 
________________________________________________________________
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení a současně bere na vědomí, že v případě přijetí na výše specifikované služební místo jsou výdaje spolufinancovány z OPTP, s čímž je spojena povinnost
odboru 55 – Národní fond zpracovávat veškerá data a dokladovat uskutečněné výdaje pro potřeby projektů realizovaných z OPTP.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena