Programový referent oddělení Průmyslu 4.0 (2 pozice)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vystavení 13.05.2022
Datum platnosti 13.06.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Oddělení Průmyslu 4.0 přijme zaměstnance na pozice referent/referentka oddělení Průmyslu 4.0 (typové pozice programový referent) – (s0465, s0887), a to na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávajících zaměstnankyň. Tyto pozice budou vykonávány v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Obor a charakteristika pracovní činnosti:
 • administrace projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci Prioritní osy 2 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (PO 2 OP PIK) – "Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků" (zejména program Technologie) a následně navazujícího OP;
 • hodnocení projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci OP PIK – "Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků" (zejména program Technologie) a následně navazujícího OP;
 • kontrola a analýza plnění postupných cílů podpořených projektů, programových cílů a spolupráce na závěrečném souhrnném zhodnocení dosažených výsledků (zejména program podpory Technologie);
 • administrativní činnosti při poskytování podpory z PO 2 OP PIK a OP TAK v rámci dotačních titulů zaměřených na podporu malých a středních podniků,
 • administrace a správa interních databází projektů, žadatelů, čerpaných a zbývajících prostředků;
 • příprava výzev, metodik a manuálů pro OP TAK;
 • další úkoly podle pokynů představeného související s uvedenou pracovní náplní.
Požadujeme:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • náplň pracovní činnosti vyžaduje znalosti a dovednosti v prostředí Microsoft Office (zejména Excel, PowerPoint) a s prací v informačních systémech
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU pro období 2014–2020 výhodou;
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, analytické myšlení, rozhodnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.
 
Další informace:
 • zahájení pracovního poměru ihned, popř. dle dohody.
​Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 • být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 • dosáhnout věku 18 let;
 • být plně svéprávný;
 • být bezúhonný[2];
 • dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 • mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 13. června 2022 na e-mail: (skalnik@mpo.cz).
 
[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena