Projektový/vá administrátor/ka v oddělení projektů akčního plánování II v odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT (OP VVV)

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru Referent/ka Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) – Projektový/vá administrátor/ka v oddělení projektů akčního plánování II v odboru administrace projektů regionálního školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0000502S.

Datum vystavení 22.09.2022
Datum platnosti 07.10.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň práce:
 • zabezpečení administrativní kontroly finanční části (zejména mzdových a cestovních nákladů, vydaných a přijatých faktur) všech typů zpráv o realizaci a žádostí
  o platbu v oblasti individuálních projektů krajského a místního akčního plánování (dále jen „Projektů“);
 • odpovědnost za kontrolu čerpání a užití finančních prostředků u Projektů;
 • odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn u Projektů;
 • odpovědnost za přípravu, kontrolu a kompletaci podkladů pro vydání právních aktů
  u Projektů;
 • odpovědnost za kontrolu souladu plnění z veřejných zakázek předložených v rámci zpráv o realizaci Projektů;
 • odpovědnost za administrativní kontrolu veřejných zakázek spadajících mimo režim zákona o veřejných zakázkách předložených v rámci zprávy o realizaci;
 • odpovědnost za realizaci seminářů pro příjemce Projektů.
Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (v návaznosti na platovou třídu);
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • prezentační dovednosti;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • týmového ducha;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel).
Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Pokud uchazeč dosáhl požadované vzdělání na zahraniční vysoké škole a na základě mezinárodní smlouvy není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání, musí navíc před konáním pohovoru předložit alespoň doklad o tom, že o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci) požádal; samotný doklad musí v takovém případě předložit nejpozději před podepsáním pracovní smlouvy. Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad,
že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
Výhodou:
 • praxe v oblasti strukturálních fondů EU;
 • znalost účetnictví.
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup po dobu nepřítomnosti státního zaměstnance;
 • nástup 1. listopadu 2022 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 30 780 – 45 420 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.
 
Nabízíme:
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF, výzkumu, vývoje a regionálního rozvoje;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření);
 • zaměstnanecký program mobilního operátora se zvýhodněnými tarify a dalšími službami i pro rodinné příslušníky,
 • možnost home office v rozsahu až 8 dnů v kalendářním měsíci;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy), zasílejte na adresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 7. října 2022. Do předmětu zprávy uveďte „Projektový/vá administrátor/ka v oddělení projektů akčního plánování II,
č. j.: MSMT-VYB-175/2022-2“.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303 odst. 3, a je seznámen s § 304 odst. 1 téhož zákona.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
V odůvodněných případech po dohodě mezi uchazečem a výběrovou komisí učiněné prostřednictvím administrátora výběrového řízení lze provést pohovor on-line formou. Bližší informace podá ministerstvo každému uchazeči následně.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst. Z tohoto důvodu vítáme zájem uchazečů a uchazeček.

V případě dalších dotazů se obracejte na:
Mgr. Miroslavu Jahodovou: miroslava.jahodova@msmt.cz
Více zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/projektovy-va-administrator-ka-v-oddeleni-projektu-akcniho-1
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena