Rada/ministerský rada v oddělení finanční účtárny (MŠMT) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo rada/ministerský rada v oddělení finanční účtárny v odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000145S v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády 1/2019 Sb., o oborech státní služby: 1 – Finance a 38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 22.07.2020
Datum platnosti 21.08.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1]. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2020 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
 • provádění komplexu kontrolních a srovnávacích činností na účetních datech s využitím databázových nástrojů Access a Excel;
 • provádění kontroly správnosti zaúčtování a kontroly výkazových a mezivýkazových vazeb při mezitímních, řádných a mimořádných účetních závěrkách MŠMT;
 • zajištění souladu dat v IISSP a interním EKIS MŠMT dle požadavku zákona o rozpočtových pravidlech;
 • vyhodnocování a analýzu účetních dat;
 • zajišťování administrace projektů OP na úrovni finančního útvaru;
 • zajištění výkonu kontroly za hlavního účetního dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
 • provádění kontroly správnosti a úplnosti dokladů, prověřování skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu, včetně identifikace případných účetních rizik a  návrhů opatření Hlavnímu účetnímu k jejich vyloučení nebo zmírnění.
Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 21. srpna 2020 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo rada/ministerský rada v  oddělení finanční účtárny MŠMT (č. j.: MSMT-29736/2020-3)“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství. Státní občanství lze při podání žádosti prokázat pouze doložením prosté kopie osvědčení o státním občanství nebo podle § 26 odst. 2 zákona písemným čestným prohlášením o státním občanství; v tomto případě je nutné průkaz totožnosti nebo originál či úředně ověřenou kopii osvědčení doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty šesté zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty druhé zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2]. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.

2) Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis. 
Další informace o služebním místě:
 • platový tarif 25 130 – 37 030 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • mimořádné finanční odměny,
 • pružná služební doba,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě. 
Další výhody:
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • finanční podpora stravování,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.

Více informací: https://www.msmt.cz/ministerstvo/rada-ministersky-rada-v-oddeleni-financni-uctarny-1
[1]  Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.
 
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena