Referent/ka (typová pozice projektový manažer)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vystavení 22.11.2022
Datum platnosti 09.12.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Oddělení rozvoje internetu a digitální infrastruktury přijme referenta/referentku na typovou pozici projektový manažer (s0409), a to na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 
Obor a charakteristika pracovní činnosti:
Podle zájmu, motivace a odborných předpokladů uchazeče může činnost zahrnovat také 
 • poskytování technického poradenství v oblasti elektronických komunikací, internetu a digitální infrastruktury;
 • spolupráce na tvorbě strategií a koncepcí, intervenční logiky, schémat podpory, řešení veřejné podpory a přípravě a vyhlášení výzev k podání žádostí o podporu;
 • organizaci jednání, platforem, webinářů, zpracovávání tiskových zpráv a článků;
 • komunikaci a účast na jednáních;
 • a řadu dalších odpovědných i zajímavých činností, které pomohou s digitalizací ČR a přispějí k inovativní a inteligentní ekonomické transformaci ČR.
Požadujeme:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • přehled a praxe v problematice projektového nebo programového managementu a finančního řízení výhodou;
 • přehled a praxe v oblasti elektronických komunikací, rozvoje internetu nebo digitální infrastruktury výhodou;
 • přehled a praxe v problematice fondů EU výhodou;
 • orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, analytické myšlení, rozhodnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu.
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[2];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
 
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou);
 • vynikající možnosti odborného růstu a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště na Praze 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.
Další informace:
 • zahájení pracovního poměru od ledna 2023, popř. dle dohody.
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 9. prosince 2022 na e-maily: valicek@mpo.cz a cernohausova@mpo.cz.
 
Upozornění:
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.
 

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena