Referent/ka autorizace plateb (typová pozice finanční manažer)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení autorizace plateb odboru strukturálních fondů sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vystavení 10.11.2023
Datum platnosti 08.12.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Oddělení autorizace plateb přijme referenta/referentku na pozici referent / referentka autorizace plateb (typová pozice finanční manažer) – s0389, a to na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Obor a charakteristika pracovní činnosti:
 
 • Zajišťování činností vymezených Operačním manuálem pro funkci referenta autorizace plateb. Na základě žádostí o platby potvrzených po předchozí formální, věcné a finanční kontrole ze strany implementační agentury autorizace jednotlivých dotačních plateb. Dále pak také autorizace vkladů do finančních nástrojů.
 • Spolupráce na administrativě spojené s uplatněním postupu dle § 14e zákona o rozpočtových pravidlech.
 • Spolupráce na přípravě metodických postupů týkajících se autorizace žádostí o platbu.
 • Spolupráce na testování a úpravě monitorovacího systému v kontextu autorizace žádostí o platbu a vkladů do finančních nástrojů.
 • Samostatná spolupráce se zástupci implementační agentury, příjemci podpory, jinými orgány státní správy apod.
Požadujeme:
 
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který splňuje bakalářský studijní program, nebo vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let, nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání;
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU výhodou;
 • orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO;
 • uživatelská znalost MS Office – náplň pracovní činnosti vyžaduje znalosti a dovednosti v prostření Microsoft Office (zejména Excel);
 • samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost, analytické myšlení;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
 
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 
 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[1];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:
 
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
  13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • pružná pracovní doba;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna;
Další informace:
 
 • zahájení pracovního poměru dle dohody.
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 8. prosince 2023 na e-mail: filip@mpo.cz

Upozornění:
 
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů. 
 

[1] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena