Referent/ka technické pomoci

Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení technické pomoci, monitoringu a finančního plánu odboru strukturálních fondů sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vystavení 21.09.2022
Datum platnosti 11.10.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Oddělení technické pomoci, monitoringu a finančního plánu přijme referenta/referentku na pozici referent/referentka technické pomoci – s0914, a to na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Obor a charakteristika pracovní činnosti:
 • Vedení evidence členů výběrových komisí OP TAK, spolupráce při uzavírání DPP/DPČ s členy výběrových komisí, kontrola a administrace výkazů práce
 • Sledování vývoje stavu administrativní kapacity v rámci útvarů MPO implementujících OP PIK/OP TAK, spolupráce s Národním orgánem pro koordinaci
 • Podíl na organizační i obsahové přípravě akcí sloužících k propagaci operačního programu (konferencí pořádaných Řídicím orgánem, Monitorovacích výborů, odborných seminářů, školení)
 • Tvorba statistik a reportingu čerpání prostředků z OP PIK/OP TAK
 • Zpracování podkladů k materiálům předkládaným do vlády ČR (vlastních i z jiných rezortů), pokud se tyto dotýkají řízení a implementace evropských fondů
 • Zástup v oblasti koordinace přihlašování zaměstnanců na školení konaná v rámci Systému vzdělávání 2014 – 2020, příp. navazujícího a na další odborná školení, příprava vzdělávacích plánů, administrace s tím spojená.
 • Zástup v oblasti spolupráce s ostatními útvary při náboru nových zaměstnanců - kontrola zveřejňovaných inzerátů, zajištění jejich publikace, evidence výběrových řízení.
 • Komunikace a spolupráce s dalšími útvary MPO
 
Požadujeme:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který splňuje bakalářský studijní program nebo vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let, nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání;
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU výhodou;
 • orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO;
 • uživatelskou znalost MS Office - náplň pracovní činnosti vyžaduje znalosti a dovednosti v prostředí Microsoft Office (zejména Excel);
 • samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost, analytické myšlení;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[2];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
  13. platová třída, s možností osobního ohodnocení;
 • plný pracovní úvazek;
 • pružná pracovní doba;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.
Další informace:
 • zahájení pracovního poměru dle dohody.
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 11. října 2022 na e-mail: brunhoferova@mpo.cz.
 
[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena