Referent/referentka metodik/metodička spisové služby (SFDI) - Praha

Datum vystavení 17.07.2020
Datum platnosti 17.08.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Čj.: 7264/SFDI/130239/10072/2020
Datum: 7. července 2020
 
Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný rada – referent/referentka metodik/metodička spisové služby (ID 30091837) v Oddělení metodiky a časového zpoplatnění v oborech služby 27. Archivnictví a spisová služby a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy ve služebním úřadu – Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508.

Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. říjen 2020.
 
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na obsazovaném služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
Popis činností vykonávaných na tomto služebním místě je přílohou č. 1 tohoto oznámení.

Činnosti:

- zajišťuje koncepční a metodické činnosti SFDI související s financováním z rozpočtu SFDI,
- zpracovává koncepci rozvoje spisové služby v SFDI, zahrnující i utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně činností spojených s plněním úlohy SFDI jako Zprostředkujícího subjektu pro OP Doprava (2.32.13.5),
- koncepčně zajišťuje a zodpovídá za veškerou činnost spisové a archivní služby v SFDI,
- podílí se na zavedení nového elektronického systému vedení spisové služby v SFDI a následně na zajištění jeho případných úprav v souladu s aktuálně platnou právní úpravou,
- zpracovává interní předpisy související se spisovou službou SFDI a archivací,
- zajišťuje komplexně chod spisovny SFDI v souladu se spisovým a skartačním řádem SFDI,
- spolupracuje s národním archivem při zajišťování archivní agendy SFDI,
- provádí metodickou činnost v souvislosti s implementací nařízení týkajícího se elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru v elektronické transakce (eIDAS),
- provádí metodickou činnost v souvislosti s elektronizací veřejné správy,
- spolupracuje při zpracovávání vyjádření a stanovisek za SFDI v rámci vedených vnějších připomínkových řízení k navrhovaným právním předpisům a dalším materiálům,
- připravuje dokumenty, navrhuje procedury a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI,
- zajišťuje zpracování a aktualizaci Manuálu pracovních postupů SFDI pro činnosti delegované na SFDI v rámci implementační struktury OPD (2.39.12.01),
- zajišťuje metodickou činnost ve vztahu k příjemcům v souvislosti s plněním úkolů SFDI jako ZS v rámci OPD,
- podílí se na přípravě a zpracování interních předpisů SFDI a zajišťuje jejich vydávání,
- podílí se na tvorbě pravidel s celostátní působností pro financování z rozpočtu SFDI,
- v případě nepřítomnosti vedoucího oddělení jej zastupuje v plném rozsahu jeho působnosti na základě ústního příkazu k zastupování dle § 66 ZSS s výjimkou záležitostí ve stupni utajení vyhrazené.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 17. srpna 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu HR@sfdi.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: e5qaihb. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada – referent/referentka metodik/metodička pro spisovou službu v Oddělení metodiky a časového zpoplatnění č. 7264.“

Bližší informace poskytne:
Bc. Markéta Šanderová, vedoucí Personálního oddělení, tel. 266 097 326 nebo
Bc. Hana Rentková, samostatný personalista, tel. 266 097 233 nebo
Ing. Barbora Frolíková, samostatný personalista, tel. 266 097 247 nebo
Bc. Marcela Obešlová, samostatný personalista, tel. 266 097 217
na kontaktní adrese HR@sfdi.cz
 
 
Výběrového řízení na obsazení výše uvedeného služebního místa se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
  1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 
  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;
  1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];
  1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4]
 
  1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 
  1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
  1. strukturovaný profesní životopis,
  2. motivační dopis
 
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena