Vrchní ministerský rada se zaměřením na technickou podporu a metodické činnosti pro audit prostředků ESIF v odd. Metodicko-právní podpora AO a OP TP

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada se zaměřením na technickou podporu a metodické činnosti pro audit prostředků ESIF, FM 2795, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 1. Finance 3. Audit 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je říjen 2022. Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Datum vystavení 05.08.2022
Datum platnosti 22.08.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň činností:
 • podílení se na tvorbě a úpravách koncepce auditu zahraničních prostředků
  pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU;
 • metodické a technické zajištění výkonu auditu finančních prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, včetně správy IS APAO atp.;
 • řešení návrhů ostatních oddělení odboru ohledně požadavků na změny metodiky, které vyplývají z praktických zkušeností auditu – včetně návrhu jejich implementace do IS APAO a následné otestování funkčnosti;
 • výkon auditů systému a auditů operací pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • příprava zpráv, stanovisek a dalších výstupů Auditního orgánu všem dotčeným subjektům;
 • účast na meziresortních pracovních skupinách, poskytování odborných, případně oponentních stanovisek;
 • účast při jednání se zahraničními orgány a dalšími organizacemi zabývajícími se zejména technickým řešením kontrol nebo auditů ve vazbě na informační systémy evidující data o prostředcích poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU;
 • zajištění konzultační a lektorské činnosti pro zaměstnance implementační struktury OP v oblasti auditu;
 • řešení technických/metodických problémů v oblasti auditu operačních programů a souvisejících informačních systémů.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada se zaměřením na technickou podporu a metodické činnosti pro audit prostředků ESIF, FM 2795, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP“.
 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru
  [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby,
která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 
 1. dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 2. je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
 
 1. je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;

pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
 
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
  
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.
 

K žádosti žadatel dále přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.
 
Další informace o služebním místě:
 1. platový tarif až 46 840 Kč (v závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou
  č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů) a k tomu osobní příplatek
  (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 2. možnost odborného a profesního růstu ve státní správě.
 
Další výhody:
 1. 25 dní dovolené,
 2. 5 dní indispozičního volna,
 3. pružná služební doba,
 4. home office,
 5. až 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům,
 6. FKSP – možnost čerpání prostředků FKSP ve výši až 10 000 Kč/rok v rámci osobního účtu,
 7. adaptační proces pro nové zaměstnance,
 8. odborná knihovna v budově ministerstva,
 9. možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 10. možnost stravování v budově ministerstva,
 11. příspěvek na stravování.
 Ministerstvo financí podporuje rovné pracovní a služební uplatnění žen a mužů, genderový antidiskriminační přístup při obsazování rozhodovacích pozic
a zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vazbě na specifické profesní
a kvalifikační předpoklady.
  
Bližší informace poskytne:
Ing. Simona Prošková
Odbor 30 – Personální
e-mail: simona.proskova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz


Originál inzerátu včetně jeho příloh naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/kariera/volna-mista-mf
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena