Vrchní ministerský rada - specialista/ka v oblasti IT se zaměřením na audit dotačních prostředků poskytovaných EU v rámci politiky soudržnosti (ESIF) (MF ČR) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – specialista/ka v oblasti IT se zaměřením na audit dotačních prostředků poskytovaných EU v rámci politiky soudržnosti (ESIF), FM 2826, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5203 – Koordinace auditů ESIF

Datum vystavení 31.07.2020
Datum platnosti 17.08.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní ministerský rada – specialista/ka v oblasti IT se zaměřením na audit dotačních prostředků poskytovaných EU v rámci politiky soudržnosti (ESIF), FM 2826, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5203 – Koordinace auditů ESIF
 
Datum: 13. července 2020
PID: MFCRAXJZQD
Č. j.: MF-19357/2020/3003-5
 
Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – specialista/ka v oblasti IT se zaměřením na audit dotačních prostředků poskytovaných EU v rámci politiky soudržnosti (ESIF),
FM 2826, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5203 – Koordinace auditů ESIF, v oborech služby:
3. Audit
28. Informační a komunikační technologie
38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
se služebním působištěm Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je říjen 2020.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Náplň činností:
 • koordinování, metodické usměrňování a završování za ČR veškerých aktivit a úkolů vyplývajících z koncepce a harmonizace auditu finančních prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU;
 • spolupráce v této oblasti s odborem Kontrola a s odborem Centrální harmonizační jednotka;
 • analyzování návrhů předpisů v rámci legislativního procesu, návrhů dalších dokumentů týkajících se pravidel čerpání finančních prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU a návrhů předpisů orgánů EU k reformám jednotlivých politik EU;
 • vykonávání auditů jako vedoucí nebo člen auditorského týmu, zejména v oblasti informačních systémů (např. IS Viola, MS2014+, SZIF a ESF2014+);
 • zpracování zpráv o výsledcích auditů;
 • vedení dokumentace auditů;
 • provádění analytické činnosti a reportingu;
 • řešení návrhů ostatních oddělení odboru na případné úpravy metodiky, které vyplývají z praktických zkušeností auditu prostředků jednotlivých operačních programů;
 • vyhodnocování zjištěných nedostatků z vykonaných auditů;
 • provádění analýz rizik a navrhování jejich řešení/minimalizace;
 • spolupráce při řešení metodických problémů v oblasti auditu operačních programů za spolupráce všech zainteresovaných subjektů implementačních struktur a dalších subjektů (MMR, MF apod.);
 • příprava metodik/pokynů k testování nastavení a fungování obecných kontrol v oblasti ICT (informační bezpečnost, přístupová práva, změnové řízení);
 • zajišťování specifických testů (ověřování systémových výpočtů, datových přenosů a kontrol migrace dat apod.)
 • zpracování pokynů k auditu informačních systémů, hardware, software apod., pořízených v rámci finanční podpory poskytnuté v rámci politiky soudržnosti EU;
 • spolupráce a poskytování konzultace v oblasti informačních technologií v souladu s platnou interní metodikou;
 • spolupráce při vypracování výročních kontrolních zpráv, zajišťování zpracování ročního shrnutí podle Finančního nařízení EU;
 • spolupráce a poskytování konzultací souvisejících s informačním systémem Auditního orgánu;
 • účast na odborných pracovních skupinách, příp. jednání se zahraničními orgány.

Posuzovány budou žádosti[1]  o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 17. 8. 2020, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15,
118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – specialista/ka v oblasti IT se zaměřením na audit dotačních prostředků poskytovaných EU v rámci politiky soudržnosti (ESIF), FM 2826, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5203 – Koordinace auditů ESIF“.
 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
a)je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby,
která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
c) je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona
o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona
o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[3];
pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit,
neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo
[ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona
o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení
§ 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.

2. splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě a  služebním předpisem č. 2/2015 státního tajemníka v Ministerstvu financí, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 12/2016 a č. 3/2017:
 1. odborné zaměření vzdělání  - magisterský studijní program v oboru Přírodní vědy a nauky, Technické vědy a nauky nebo Ekonomie
splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v některém z uvedených oborů);
 
 

K žádosti žadatel dále přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis. 
   
Bližší informace poskytne:
Bc. Zuzana Zachová
Odbor 30 – Personální
e-mail: Zuzana.Zachova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz


Bližší informace naleznete na stránkách: www.mfcr.cz
    
 
 
    JUDr. Ing. Petr Bejček
  státní tajemník
v Ministerstvu financí
 
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“),
a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena