NPO - Vrchní ministerský rada - specialista/specialistka kontrol Národního plánu obnovy, odbor kontrolních činností, MMR_1248, MMR_1249, MMR_1250

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ SPOJENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místa NPO - vrchního ministerského rady – specialisty/specialistky kontrol Národního plánu obnovy, odbor kontrolních činností, MMR_1248, MMR_1249, MMR_1250 Co nabízíme: Možnost stát se součástí nového týmu, který bude mít za úkol ověření účelu a financování programů Národního plánu obnovy u koncových příjemců dotací. Součástí této činnosti jsou pro některé programy služební cesty do míst realizací jednotlivých projektů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místa jsou financována z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. listopadu 2023.

Datum vystavení 18.09.2023
Datum platnosti 03.10.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ SPOJENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místa NPO - vrchního ministerského rady – specialisty/specialistky kontrol Národního plánu obnovy, odbor kontrolních činností, MMR_1248, MMR_1249, MMR_1250
 
Č. j.: MMR- 63215/2023-94
Datum: 18. září 2023

1.         Údaje o služebním místě                                                                                     

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje spojené výběrové řízení na služební místa č. MMR_1248, MMR_1249 a MMR_1250, vrchního ministerského rady – specialisty/specialistky kontrol Národního plánu obnovy, oddělení veřejnosprávních kontrol, odboru kontrolních činností, v Ministerstvu pro místní rozvoj, se služebním působištěm v Praze.
 
Na služebních místech je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
1 – Finance
 
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • podílí se na zpracování hlavních směrů rozvoje systému veřejnosprávních kontrol komponent Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“);
 • podílí se na zpracování a vyhodnocení plánu veřejnosprávních kontrol komponent NPO;
 • organizuje a vykonává veřejnosprávní kontroly jako vedoucí nebo člen kontrolní skupiny prováděné u konečných příjemců finanční podpory komponent NPO;
 • vyhotovuje výsledky z provedených kontrol prostřednictvím protokolu o kontrole, včetně případných dalších opatření vyplývajících ze závěrů kontroly;
 • zpracovává a aktualizuje údaje z plánovaných a provedených kontrol do informačních systémů;
 • zpracovává meziresortní připomínková řízení a stanoviska do vlády, týkající se komponent NPO;
 • poskytuje součinnost a metodickou pomoc ostatním útvarům ministerstva a jiným orgánům veřejné správy v souvislosti s kontrolní činností komponent NPO;
 • pracuje v týmu (více členů kontrolní skupiny);
 • vícedenní služební cesty v ČR v rámci pracovního týdne;
 • řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič/řidička (výhodou).

 

2.         Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 14. platové třídy.
 
2.1 Platový tarif
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 34.840 Kč do 51.530 Kč.
Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 
2.2 Osobní příplatek
Rozpětí od 2.577 Kč do 7.730 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.
 
Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.
 
2.3 Odměny
Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu. Odměny jsou nenárokové, zpravidla se vyplácejí 2x ročně dle objemu disponibilních finančních prostředků.

3.         Údaje o podmínkách výkonu služby

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 12. 2026 (Národní plán obnovy).
 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopad 2023 nebo dle dohody.
 
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
 
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.
 
Služební úřad poskytuje následující benefity: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity
 

4.         Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 3. října 2023 (žádosti doručené po uplynutí této lhůty budou vyřazeny), tj.
v této lhůtě

 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 26iaava;
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mmr.cz;
 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1;
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – specialisty/specialistky kontrol NPO, č.j.: MMR-63215/2023-94/MS“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5.         Podmínky účasti ve výběrovém řízení
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo, se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem tj.:

a) je státním občanem České republiky[2], občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona][3];

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona][4];

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu[5];

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona][6].

 

6.         Další povinné přílohy
K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis[7]

b) motivační dopis

c) doklad o dosaženém vzdělání

7.         Údaje o pohovoru
Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor. V případě dotazů k tomuto výběrovému řízení se můžete obrátit na Ing. Marcelu Stříbrnou na e-mailové adrese Marcela.Stribrna@mmr.cz

    Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
 státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj


Poučení služebního orgánu.
Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:
V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena. Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán. V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:
V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.Přílohy:

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchního ministerského rady – specialisty/specialistky kontrol NPO.[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
[3] Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
[4] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.
 • [5] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu / maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru
 • [6] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách
 • [7] V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena