Vrchní ministerský rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci

Datum vystavení 09.10.2020
Datum platnosti 29.10.2020
Smluvní vztah Služební poměr
Č.j.:   MMR-54768/2020-94
Datum: 9. října 2020
 
Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. MMR_184, vrchního ministerského rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci, v oddělení pro mezinárodní spolupráci, v odboru mezinárodních vztahů, v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. prosinec 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.
 
Služba zahrnuje zejména:
1) spolupracuje na přípravě návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků z rozpočtu EU, tvorbě závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků z rozpočtu EU;
2) koordinuje a metodicky usměrňuje realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů (Národního strategického referenčního rámce, Dohody o partnerství, případně jiných dokumentů obdobného významu);
3) podílí se na činnosti Národního orgánu pro koordinaci, koordinačního a metodického orgánu odpovědného vládě ČR za koordinaci řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti především v aplikaci právních předpisů a komunikaci s Evropskou komisí;
4) koordinuje administrativní kapacitu a vzdělávání zaměstnanců implementujících EU fondy v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027 dle příslušných předpisů;
5) analyzuje dokumenty ŘO, které souvisí s administrativní kapacitou a vzděláváním jednotlivých operačních programů a další související dokumenty;
6) monitoruje a vyhodnocuje stav a potřeby administrativních kapacit v rámci implementační struktury EU fondů v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027 dle příslušných předpisů;
7) zpracovává metodické pokyny a doporučení NOK a vydává opatření k zajištění adekvátních administrativních kapacit na základě monitorování;
8) koordinuje činnost Pracovní skupiny Administrativní kapacita, zajišťuje činnost jejího sekretariátu, účastní se dle potřeby dalších pracovních skupin NOK;
9) poskytuje poradenství a konzultace v oblasti administrativní kapacity subjektů implementace v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027;
10) zajišťuje výměnu informací mezi NOK a EK o stavu a vývoji v oblasti lidských zdrojů (administrativních kapacit) v rámci implementační struktury;
11) informuje vládu o stavu a vývoji v oblasti administrativních kapacit v rámci implementační struktury ESI fondů napříč programovými obdobími;
12) zajišťuje přípravu, podklady a účast za ministerstvo na jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy;
13) zabezpečuje celkovou koordinaci mezinárodních a EU záležitostí v okruhu působnosti ministerstva vůči mezinárodním organizacím, zejména EU, OSN, OECD atd.;
14) vypracovává dokumenty týkající se spolupráce ministerstva v oblasti mezinárodních a EU záležitostí pro jednání vlády, Parlamentu ČR, Rady hospodářské a sociální dohody a dalších jednání vlády s jejími poradními orgány;
15) podílí se na přípravě programového období 2021+.

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. října 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci, č.j. MMR 54768/2020-94“.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
 
2) splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 12/2020, č.j.: 54767/2020, kterým je znalost anglického jazyka odpovídající 2. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[7]; Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka přiloženého k žádosti;
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis
 
 
                               Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
              státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj
 
 
 
 
Přílohy:
1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci.
 
 
Na úřední desce zveřejněno dne:
Z úřední desky sejmuto dne:


[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[7] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena