Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (CHJ)

Anglicky: Central Harmonization Unit
Synonyma:

Odbor vytváří koncepci legislativního rámce systému finanční kontroly ve veřejné správě, přezkoumávání hospodaření ÚSC a externího auditu, včetně harmonizace právní úpravy, v návaznosti na právní předpisy EU. V těchto oblastech odbor vystupuje jako koordinátor vztahů vůči orgánům EU. Vypracovává věcné záměry zákonů a návrhy zákonů, včetně prováděcích právních předpisů k těmto zákonům, pro oblast finančního řízení a kontroly, interního auditu ve veřejné správě, přezkoumávání hospodaření ÚSC a externího auditu. Zajišťuje harmonizaci metodického řízení veřejnosprávní kontroly, včetně koordinace plánování veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory. Zabezpečuje harmonizaci metodického řízení interního auditu, externího auditu a finančního řízení ve veřejné řídící kontrole ve veřejné správě. Zajišťuje harmonizaci metodického řízení řídící kontroly finančních prostředků ÚSC a DSO ve spolupráci s odborem Kontrola. Vypracovává příslušné metodické dokumenty a zajišťuje odbornou přípravu zaměstnanců voblasti veřejnosprávní kontroly, interního auditu, externího auditu a finančního řízení, včetně zpracování metodických dokumentů týkajících se moderních metod řízení, zejména metod strategického řízení, řízení rizik, finančního řízení, řízení souladu, procesního řízení a procesní optimalizace, projektového řízení, řízení výkonu (3E - účelnost, efektivnost a hospodárnost), evaluace a řízení centralizovaného nákupu a řídící kontroly ve veřejné správě. Zabezpečuje veškeré svodné, zpravodajské a analytické činnosti spojené s gescí ministerstva za jednotný výkon finanční kontroly ve veřejné správě. Spolupracuje s profesními národními a zahraničními organizacemi a s vědeckou obcí na rozvoji systému finanční kontroly ve veřejné správě a v oblasti externího auditu. Vypracovává věcné náplně průběžného systému vzdělávání v oblasti systému finanční kontroly.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena