Globální grant - období 2000 - 2006

Anglicky: Global grant - 2000-2006 period
Synonyma:

Globálním grantem se rozumí ta část pomoci, jejíž provádění a řízení mohou být svěřena jednomu nebo více schváleným zprostředkujícím subjektům (včetně místních orgánů, subjektů pro regionální rozvoj nebo nevládních organizací) a která je využívána především pro pomoc místním rozvojovým iniciativám. Zprostředkující subjekty musí mít několikaleté zkušenosti v příslušném oboru a provádět úkoly ve veřejném zájmu. Rozhodnutí o využití globálního grantu přijme členský stát v dohodě s Komisí nebo jej přijme řídicí orgán po dohodě s členským státem. Definice viz Nařízení č. 1260/1999.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena