Kontrola fyzické realizace projektu

Anglicky: Check of the physical implementation of the project
Synonyma:

Kontrola fyzické realizace projektu se provádí v průběhu realizace projektu nebo následně po skončení realizace. Uvedené kontroly mohou být buď plánované (na základě plánu kontrol), nebo neplánované. Obsahem kontroly zpravidla je: - identifikace kontrolované osoby; - stavební/montážní deník k nahlédnutí; - doklady k zařízením, přístrojům, technologii; - označení projektu (tabulka, billboard aj.); - kvantifikované výstupy (monitorovací indikátory); - plnění dalších podmínek uvedených ve smlouvě o financování; - zjištění skutečného stavu (porovnání fakturovaného se skutečným stavem, s údaji z výběrového řízení a s údaji z projektu); - kontrola souvisejících dokladů. O kontrole fyzické realizace projektu je sepsán protokol. V případě zjištěných nesrovnalostí protokol obsahuje i uložená opatření k nápravě.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena