Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MSC2007)

Anglicky: Monitoring System of Structural Funds and the Cohesion Fund (MSC2007)
Synonyma:

Informační systém, který je nástrojem monitorování implementace (realizace) programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU v období 2007-2013.. Má tři úrovně: Centrální modul MSC2007 - slouží pro monitoring (věcný a finanční) všech programů a projektů hrazených z fondů EU, je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR coby Národního orgánu pro koordinaci využívání fondů EU. Výkonný modul Monit 7+ - informační systémy spravované řídícími orgány a využívané také zprostředkujícími subjekty pro administraci projektů. Třetí úrovní je modul pro příjemce podpory Benefit 7+ coby elektronická žádost.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena