Závěrečná zpráva

Anglicky: Final Report
Synonyma:

Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva, která obsahuje informace o implementaci programu v rozsahu jako zpráva výroční a navíc obsahuje informace o jeho přínosu k naplňování strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Závěrečné zprávy předkládá členský stát Evropské komisi pro programy spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v roce 2023. Podrobnosti předkládání závěrečných zpráv upravuje čl. 50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a dále specificky nařízení pro jednotlivé fondy.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena