Zprostředkující subjekt

Anglicky: Intermediary body
Synonyma:

Zprostředkujícím subjektem se rozumí veřejný nebo soukromý subjekt, jenž byl členským státem nebo řídicím orgánem, nebo v případě EFRR/ESF/FS/ENRF také certifikačním orgánem, pověřen výkonem některých funkcí řídicího, resp. certifikačního orgánu. Dohoda mezi členským státem nebo řídicím orgánem, resp. certifikačním orgánem a zprostředkujícím subjektem musí být písemná (viz čl. 123 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006). Za výstupy zprostředkujícího subjektu vzešlé z činností souvisejících s řízením programu delegovaných řídicím orgánem na zprostředkující subjekt je odpovědný příslušný řídicí orgán. Zprostředkující subjekt je právně odpovědný za výkon delegované činnosti v souladu s platnými předpisy.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena