OP Technická pomoc

Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

Rozdíly oproti 2007–2013

Zásadní zjednodušení struktury programu a rozšíření okruhu možných příjemců. Podpora nositelů integrovaných nástrojů (ITI), především v oblasti standardního provozu a vyhodnocování strategií. Zajištění fungování národní stálé konference a regionálních stálých konferencí, které se podílejí na řízení územní dimenze intervencí ESIF. Zabezpečení ukončování regionálních operačních programů 2007–2013 po roce 2015 na základě analýz, jejich vyhodnocení a efektivní nastavení potřeb. Otevření vzdělávacích aktivit i pro partnery mimo implementační strukturu, kteří se budou podílet na řízení Dohody o partnerství.
 

Zaměření

OPTP 2014-2020 je svým způsobem specifický servisní program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. 
 

Tematické cíle

  • nejsou relevantní 
 

Podporované oblasti:

  • Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
  • Prioritní osa 2: Jednotný monitorovací systém
 

Operační programTechnická pomoc byl schválen Evropskou komisí dne 11. 6. 2015. 
 

Novinky

10.11.2017 - Operační program Technická pomoc 2014-2020, CZ.08.125/0.0/0.0/15_002/00000091

OP Technická pomoc

Základní informace

Řídící orgán:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Web: www.dotaceEU.cz/OPTP
 


E-mailoptp@mmr.cz

Alokace: 6  mld. Kč

Fond: FS
 
 

Programový dokument