Operační program Zaměstnanost

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Zaměření

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa.

Tematické cíle

  • 8. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (PO 1, PO 3)
  • 9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO3)
  • 11. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO 3, PO4)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
  • Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  • Prioritní osa 4:  Efektivní veřejná správa
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Operační program Zaměstnanost byl schválen Evropskou komisí dne 6. 5. 2015. 
 

Novinky

04.05.2016 - Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu na podporu komunitního rozvoje. Výzva je určena místním akčním skupinám (MAS), mezi něž bude z Evropského sociálního ...

01.04.2016 - Specifickým cílem výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

01.04.2016 - Specifickým cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

01.04.2016 - Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.

08.03.2016 - Rozdíl v míře zaměstnanosti žen v porovnání s muži je v Česku mnohem vyšší než průměr Evropské unie. Jednou z příčin je to, že ženy během péče o děti či další členy rodiny ztrácejí kontakt s pracovním trhem, a tak se ...

OP Zaměstnanost

Základní informace

Řídicí orgán:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Webwww.esfcr.cz

Emailesf@mpsv.cz

Alokace: 58 mld. Kč

Fond: ESF / YEI (Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže)

Programový dokument