Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

Koncepce JMP určuje základní strategii přípravy metod. prostředí implementace programů a poskytování podpor z ESIF v program. období 2014-2020. Při přípravě tohoto období je kladen velký důraz na posílení strategického plánování, zvýšení efektivity systému řízení a dosahování cílů a výsledků. MMR využilo zkušeností z předchozích program. období ke stanovení základního souboru pravidel čerpání podpory jako podmínky pro efektivní a fungující systém implementace. Tato pravidla jsou jednotná a závazná pro všechny subjekty implementace. Koncepce JMP určuje základní cíle, jejichž naplnění je ambicí MMR. Díky vhodnému nastavení metod. prostředí MMR přispěje k: 1) vyšší efektivitě a hospodárnějšímu nakládání s fin. prostředky, 2) zvýšení transparentnosti procesů a přehlednosti pravidel poskytování podpory a 3) snížení administrativní zátěže kladené na subjekty implementační struktury, zejména pak na žadatele a příjemce podpory. Dokument byl vzat na vědomí vládou usnesením č. 345 z 15. 5. 2013.

Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství [ PDF , 277KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena