Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci

Národní orgán pro koordinaci

Národní orgán pro koordinaci zaštiťuje čerpání z fondů politiky soudržnosti Evropské unie v České republice. Připravuje pravidla, kterými se čerpání řídí, koordinuje činnost řídicích orgánů a vyjednává s Evropskou komisí. V rámci své činnosti také spravuje monitorovací systém, vyhodnocuje čerpání a navrhuje opatření, jak předejít případným rizikům, a zajišťuje publicitu evropských fondů v České republice.

Roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) plní Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě usnesení vlády ČR č. 198 z 22. února 2006 a č. 448 z 12. června 2013.
NOK navázal na činnost MMR jakožto řídicího orgánu Rámce podpory Společenství, kterou zastával ve zkráceném programovém období 2004-2006.
V programovém období 2007-2013 zodpovídal NOK za řízení a koordinaci realizace a naplňování stanovených cílů Národního strategického referenčního rámce.
V období 2014-2020 zastával tutéž činnost s ohledem na Dohodu o partnerství.
NOK se také podílel na vyjednávání podmínek pro programové období 2021-2027.

Role NOK
Centrální metodická a koordinační role NOK vychází z následujících základních principů efektivního řízení:

  • existence jednoho centrálního metodického orgánu v oblasti implementačního prostředí,
  • existence centrálního koordinačního orgánu pro sledování realizace všech programů spolufinancovaných z fondů EU,
  • existence designačního orgánu,
  • existence jednoho oficiálního partnera vůči Evropské komisi (EK) v otázce realizace politiky soudržnosti,
  • existence jednoho správce monitorovacího systému,
  • existence jednoho centrálního orgánu pro oblast publicity a budování absorpční kapacity.

Centrální řízení a koordinace je pro programové období 2014-2020 posilováno na základě zkušeností z předešlého programového období a na základě provedených evaluací v oblasti efektivity systému řízení a implementace fondů EU v ČR. Roli v posilování této úlohy hrají také nařízení EU pro oblast politiky soudržnosti, v nichž se objevují prvky, které vyžadují daleko silnější řízení a koordinaci na centrální úrovni k dosažení cílů a priorit Dohody o partnerství. Cílem nastavení systému a činností NOK je zejména zajištění schopnosti ČR efektivně vyčerpat celou přidělenou alokaci z fondů EU.

  

Činnosti NOK

Působnost NOK lze rozdělit do několika oblastí činností:

1) Metodická role pro funkční implementační prostředí

Metodická role spočívá v nastavení jednotných minimálních standardů a pravidel pro realizaci všech programů spolufinancovaných z fondů EU, zejména pak v oblasti monitorování, provádění evaluací, výběru a hodnocení projektů, způsobilých výdajů, řízení rizik apod.

2) Koordinace pro dosahování výsledků

Další stěžejní činností NOK je sledování a vyhodnocování realizace programů. Na základě identifikace a vyhodnocení rizik v jednotlivých programech NOK předkládá návrhy opatření ke zlepšení výsledků a koordinuje související procesy směřující k naplnění cílů a priorit stanovených Dohodou o partnerství.

3) Designační orgán

NOK na počátku programového období určil na základě výsledků auditů provedených ze strany Ministerstva financí řídicí orgány a Platební certifikační orgán v ČR. V průběhu realizace programů dohlíží na naplňování kritérií, dle kterých bylo určení provedeno. V případě zásadních selhání v systému řízení a kontroly pak navrhuje relevantní opatření ke zlepšení situace.

4) Partner Evropské komise pro efektivní komunikaci

NOK plní roli hlavního partnera vůči EK v oblasti implementace fondů EU v České republice. Informuje EK souhrnně o realizaci programů spolufinancovaných z fondů EU a řeší s ní nastalé problémy a rizika.

5) Správce monitorovacího systému pro zabezpečení kvalitních dat
NOK zabezpečuje jednotný informační systém pro účely řízení, koordinace, monitorování a vyhodnocování (evaluace) programů a jejich operací ve všech úrovních administrativního a finančního řízení.

6) Publicitní činnost pro zajištění informovanosti a absorpční kapacity

NOK zabezpečuje jednotnou a srozumitelnou informační kampaň o čerpání prostředků z fondů EU v ČR a koordinuje aktivity řídicích orgánů v této oblasti. Cílem publicitních aktivit je zajištění poskytování transparentních informací o všech programech a možnostech financování za přispění fondů EU. To také souvisí s vytvářením absorpční kapacity.

7) Další činnosti:
- koordinace naplňování základních podmínek stanovených EK,
- rozvoj a posilování strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů, obecně též důraz na kvalitu strategické práce v ČR,
- podpora rozvoje institucionálních a administrativních kapacit, znalostí a dovedností pracovníků zapojených do realizace programů,
- dohled nad respektováním pravidel stanovených příslušnými evropskými a národními předpisy v oblasti implementace fondů EU,
- koordinace vypracování výročních zpráv předkládaných EK a dalších zpráv, včetně části Národního programu reforem věnované podpoře Strategie Evropa 2020 prostřednictvím fondů EU,
- spolupráce s ostatními partnerskými orgány, zejména pak s Ministerstvem financí (Auditní orgán, Platební a certifikační orgán), a ostatními subjekty implementační struktury v ČR a v zahraničí.
 

Struktura NOKu a kontakty

V rámci Ministerstva pro místní rozvoj byly zřízeny odborné útvary, které zajišťují skutečný výkon funkce Národního orgánu pro koordinaci pro Národní strategický referenční rámec.Podrobnější informace nalezete v sekci Kontakty.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena