Metodika přípravy programů

Cílem metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 (dále také „MP přípravy PD“) je poskytnout řídícím orgánům 2014-2020, zpracovatelům operačních programů a Programu rozvoje venkova i dalším zapojeným partnerům přehledné a závazné postupy pro zpracování programů a předat požadavky ze strany Evropské komise, včetně doplňujících pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ĆR, jako orgánu odpovědného za přípravu Dohody o partnerství.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena