Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Azylového, migračního a integračního fondu

Operační program Azylového, migračního a integračního fondu

Operační program Azylového migračního a integračního fondu (OP AMIF) věcně navazuje na Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (2014 – 2020).

Aktivity podporované z OP AMIF jsou zaměřeny zejména na podporu účinné integrace státních příslušníků třetích zemí. Úspěšné zvládnutí integračního procesu je klíčem úspěšné migrační politiky a program dosažení tohoto cíle napomáhá. V rámci programu jsou dále podporovány aktivity návratové politiky, jako je zajištění účinného a důstojného navracení a reintegrace, a to jak na bázi dobrovolných návratů, tak v nezbytných případech nucených návratů. Podporovanou oblastí je i boj s nelegální migrací včetně aspektů pracovního vykořisťování. V neposlední řadě je z programu podporováno účinné fungování azylového systému.

Mezi možné příjemce patří nevládní neziskové organizace, vyšší územně samosprávné celky, organizační složky státu či mezivládní organizace.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena