Evaluace projektů podpořených z Prioritních os 1 a 2

Operační program Operační program Výzkum a vývoj pro inovaci
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Podpora optimálního řízení projektů financovaných z PO 1 a 2 tak, aby zvýšila pravděpodobnost, že dosáhnou svých předpokládaných cílů ve vazbě na udržitelnost; zvýšení povědomí příjemců o přínosu evaluace jako nástroje pro učení  a rozhodování;  Zapojení klíčových pracovníků do evaluačního procesu; Šíření generovaného know how mezi zástupci ŘO a příjemci.  Tento jedinečný evaluační projekt sestává z fáze sebehodnocení příjemce (vypracování sebehodnotící zprávy s předem nadefinovanou strukturou), následné evaluační návštěvy českých i zahraničních odborníků v místech realizace projektů, a v neposlední řadě ze společné diskuse doporučení formulovaných evaluátory v rámci evaluační zprávy.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena