Evaluace synergií OP VaVpI

Identifikace vzájemných synergických efektů a komplementarit projektů OP VaVpI s projekty OP VK a OP PI.

Operační program Operační program Výzkum a vývoj pro inovaci
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Primárním cílem je identifikace vzájemných synergických efektů a komplementarit projektů OP VaVpI s projekty OP VK a OP PI, zjištění jejich relevance a formulace doporučení pro posílení případného dopadu synergických efektů v budoucím programovém období.  Sekundárním cílem je posouzení výše uvedených aspektů mezi OP VaVpI a ostatními zdroji financování VaV na národní úrovni a formulace doporučení pro budoucí intervence. V současné době se i s ohledem na přípravu a implementaci nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) ukazuje jako účelné vyhodnotit synergické vazby výše uvedených operačních programů tak, aby bylo možné případné best practice v rámci postupů i samotných věcných návazností přenést do období 2014+. Proto je nezbytné posoudit skutečně dosažené synergické efekty stávajících intervencí a jejich případnou přidanou hodnotu. Pomocí identifikace potenciálně významných vlivů na úspěšnost synergických projektů/vazeb bude možné dále posílit přidanou hodnotu synergických projektů a omezit případné negativní externality zamezující plnému využití potenciálu synergických vazeb.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena