Evaluace vnímaného fungování a efektivnosti vybraných nástrojů JMP z hlediska zvyšování transparentnosti v ESIF

Analýza "Evaluace vnímaného fungování a efektivnosti vybraných nástrojů JMP z hlediska zvyšování transparentnosti v ESIF" je jednou z evaluací Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání ESI fondů v období 2014-2020. 

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2018
Programové období 2014–2020
Evaluace vznikla za účelem získání zpětné vazby uživatelů JMP na klíčová metodická opatření (nástroje JMP), jejichž záměrem je přispět k vyšší transparentnosti při čerpání prostředků z ESI fondů, resp. ke snižování rizika podvodů a korupce. K hodnocení bylo vybráno jedenáct metodických nástrojů, u kterých předpokládá, že jsou v tomto ohledu klíčové, jeví se jako problematické, nebo by v jejich rámci mohlo v budoucnu docházet k nejvíce pochybením. 

Hodnoceny byly následující nástroje:
 • - Zveřejňování kritérií a zdůvodnění hodnocení
 • - Opravitelnost kritérií (odstranění vad nebo doplnění žádosti o podporu)
 • - Databáze hodnotitelů, hodnocení střetu zájmů.
 • - Institut etických kodexů, především u hodnotitelů
 • - Žádost o přezkum
 • - Indikátory podvodu
 • - Sebehodnocení a analýza rizik ŘO
 • - Nastavení kontrolních listů, zejména v oblasti veřejných zakázek
 • - Rozkrývání vlastnické struktury
 • - Postupy v případě podezření na nekalé jednání ze strany realizátora projekt (příjemce)
 • - Postupy v případě podezření na nekalé jednání ze strany ŘO/ZS

V klíčové části sběru dat byly uskutečněny individuální rozhovory s projektovými manažery, interními a externími hodnotiteli, kontrolory a žadateli/příjemci dotací z ESIF.  

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena