Evaluace výsledků pilotní podpory budování kapacit a profesionalizace NNO

Operační program Operační program Zaměstnanost
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Předmětem evaluace jsou soutěžní výzvy na podporu budování kapacit a profesionalizace NNO v rámci IP 3.1. OPZ (SC 1). Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Jedná se o pilotní výzvy (testování nového typu podpory NNO z veřejných prostředků a jeho šíření zej. do PO 2 OPZ a dalších programů podpory NNO) zaměřené na vytvoření, zavedení a evaluaci strategií rozvoje NNO v oblastech identifikovaných procesním auditem (financovaným NNO před zahájením projektu). Cílem je zvýšit kapacitu a transparentnost NNO, a tím zvýšit efektivitu jejich aktivit pro CS a důvěryhodnost pro stakeholdery. V návaznosti na výsledky první výzvu (8/2015) bude v roce 2017 vyhlášena další výzva na podporu NNO, přičemž evaluace první výzvy bude podkladem pro stanovení zaměření parametrů druhé výzvy, současně bude podporovat využití tohoto typu podpory v PO 2 OPZ (sociální začleňování a boj s chudobou) a jiných programech. Evaluace bude provedena v úzké spolupráci s příjemci (vlastní měření výsledků) a bude využívat jejich sebeevaluace.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena