Ex-post evaluace v oblasti nakládání s odpady

Prezentovaná evaluace se zaměřuje na ex-post vyhodnocení aktivit programového období 2007 – 2013, které směřovaly do oblasti odpadového hospodářství. Do oblasti odpadového hospodářství byla směřována podpora poskytovaná v rámci prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Operačního programu Životní prostředí.

Operační program Národní strategický referenční rámec; Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2018
Programové období 2007–2013

Evaluace vlivu realizovaných intervencí byla zaměřena na konkrétní typy projektů v rámci oblasti podpory 4.1, která byla zacílena na zkvalitnění nakládání s odpady a snížení produkce odpadů. V rámci evaluace musela být upravena původní teorie změny, která předpokládala obecně snížení produkce odpadu, přičemž však poskytované intervence vedly k dopadům odlišným, i když rovněž pozitivním. Evaluace tak formulovala nové hypotézy odvozené od intervenční logiky nastavené OPŽP. Intervence měly přispívat ke snížení produkce směsného komunálního odpadu (SKO) a naopak ke zvýšení produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a vybraných složek separovaného odpadu (papír, plasty, sklo). Evaluací byly tyto nové hypotézy potvrzeny.
Provedené výpočty ukázaly, že účast v dotačním programu je u všech sledovaných druhů odpadů statisticky významný faktor změny produkce daného odpadu a část změny produkce jednotlivých druhů odpadů lze přičíst působení dotačního programu. Největší míra závislosti mezi účastí v programu a změnou produkce byla zaznamenána u produkce BRKO, a to ve směru, který předpokládaly hypotézy, tzn., účast v programu byla doprovázena zvýšením produkce BRKO.
Vliv intervence byl na konkrétních příkladech následně zkoumán formou případových studií. Případovými studiemi byly odhaleny další aspekty intervencí, jako je vliv na ekonomické ukazatele odpadového hospodářství nebo výskyt černých skládek.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena