Ex-post evaluace v oblasti výzkumu a vývoje

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2018
Programové období 2007–2013
Tato evaluace se zaměřuje na ex-post vyhodnocení přínosů intervencí, které v programovém období 2007 – 2013 směřovaly do oblasti výzkumu a vývoje. Konkrétně se jedná o intervence Prioritních os 1 a 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

​Ty na území České republiky (mimo hl. m. Prahu) podpořily vznik celkem 48 výzkumných center, které v současné době disponují moderní infrastrukturou pro výzkumné a vývojové aktivity.


Evaluace se soustředila zejména na vyhodnocení přínosů, které uvedené intervence přinesly pro výzkumný a vývojový potenciál ČR.

Prostřednictvím kombinace metod, které zahrnovaly analýzu vzniklé dokumentace, vyhodnocení aktuálních statistických dat, realizaci případových studií v podpořených centrech či expertní panel pro syntézu, byly získány poznatky, které shrnuje tato Závěrečná evaluační zpráva.

Zjištění ukazují, že se podpořeným centrům postupně daří etablovat na mezinárodní i regionální scéně, že dochází v rámci center ke spolupráci s aplikační sférou a k působení významného podílu zahraničních vědců. Rozdíly ve fungování jsou spatřovány mezi centry z hlediska jejich provázanosti s mateřskou organizací. Mezi faktory omezující přínos intervencí lze zařadit složitost nastavení celého systému podpory VaV, odlišnost systému hodnocení a financování mezi různými poskytovateli institucionální podpory nebo důraz na formalismus a byrokracii ze strany kontrolních orgánů.

Formulovaná doporučení se týkají nejen příštího programovacího období, ale především nastavení vědní politiky jako celku – jedná se především o důsledné navázání budoucích intervencí z ESIF v oblasti výzkumu a vývoje na národní politiku výzkumu, vývoje a inovací.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena