Posouzení vlivů Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014+ na životní prostředí

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2013
Zpracování posouzení vlivů Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014+ ČR na životní prostředí (dále také „SEA SRR“) dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, včetně hodnocení dopadů SRR na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tj. lokality soustavy Natura 2000) dle požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena