Zhodnocení realizace IPRM v rámci ROP SV

Zhodnocení realizace integrovaných plánů rozvoje měst v rámci ROP SV a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace územní dimenze a integrované nástroje
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Zhodnocení věcného a finančního pokroku jednotlivých IPRM vzhledem k cílům IPRM a ROP SV, posouzení aktivit IPRM z hlediska míry příspěvku intervencí k naplňování cílů IPRM, cílů prioritní osy 2 a oblasti podpory 2.1, hodnocení adekvátnosti nastavení strategie směřující k žádoucímu rozvoji měst, provázanosti intervencí v rámci IPRM, komplexnosti a provázanosti s ostatními typy intervencí, využití realizovaných IPRM pro budoucí strategie rozvoje, využití možných typů podpory v rámci IPRM, vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti nastavení implementace IPRM na úrovni řídícího orgánu s doporučením na jeho zkvalitnění, vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti nastavení systémů implementace jednotlivých IPRM na úrovni příjemce s doporučením na jeho zkvalitnění, identifikaci klíčových rizik ohrožujících realizaci jednotlivých IPRM s připojením návrhu na jejich optimalizaci, posouzení dodržování harmonogramu a finančního plánu jednotlivých IPRM, vyhodnocení naplnění principu partnerství a zapojení partnerů ve fázi přípravy a realizace jednotlivých IPRM, zhodnocení použití a aplikace IPRM v období 2007 – 2013 především s ohledem na jeho víceprogramové financování, jeho efektivitu, účinnost a míru použití pro rozvoj města, vč. zpracování SWOT analýzy tohoto nástroje pro potřeby využití v rámci programovacího období 2014+.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena