Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu SRR ČR pro období 2014–2020

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2012
Hlavním cílem projektu je vypracovat podklady pro následné zpracování SRR a zajistit tak plnění programového prohlášení vlády České republiky ze dne 4. srpna 2010 v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování a bydlení, a zajištění koordinace činností ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování regionální politiky státu. Tohoto hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím několika dílčích cílů:
 
Prvním z nich je analyzovat stav regionálního rozvoje v ČR včetně charakteristiky jeho vývoje a silných a slabých stránek jakož i příležitostí a hrozeb jednotlivých regionů. 
Na tuto analýzu úzce navazuje druhý dílčí cíl, kterým je navrhnout formulaci strategických cílů regionálního rozvoje v ČR včetně návrhu vymezení státem podporovaných regionů a charakteru těchto intervencí a návrh doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření rozvoje odvětví spadajících do jejich působnosti. 
Třetím dílčím cílem je provázat navrhovanou strategii s návrhy architektury strukturálních fondů v ČR v budoucím programovém období 2014–2020 a to nejen z hlediska věcného, ale i z hlediska implementačního. 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena