Unijní programy 2021-2027 > Lidské zdroje, sociální soudržnost a hodnoty > Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

Cílem programu EaSI je prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky.
 
Oprávněnými žadateli jsou zejména celostátní, regionální a místní orgány veřejné správy; služby zaměstnanosti; sociální partneři; nevládní organizace; vysokoškolské instituce a výzkumné ústavy.
 
Příspěvek Evropské unie činí obvykle 80 % způsobilých výdajů. Žadatel může zároveň požádat MPSV o úhradu dalšího spolufinancování projektu.
 
MPSV poskytuje spolufinancování i projektům realizovaným v rámci jiných unijních programů (např. programu Občané, rovnost, práva a hodnoty), pokud se týkají problematiky resortu práce a sociálních věcí, např. rovnosti žen a mužů v přístupu k zaměstnání, odměňování, začleňování, problematiky diskriminace na pracovišti, začleňování osob ohrožených diskriminací na trh práce apod.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena