Informace o výzvě

Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí - Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší.

Podoblast podpory 2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 
  • pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemis- ními parametry).
Podoblast podpory 2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 
  • výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a roz- šiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalova- cích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu.
  • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plyn- ných paliv u jednotlivých zdrojů.
Podoblast podpory 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
  • výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových sta- veb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů.
  • pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy).  
  • pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle pova- hy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány od 5. března 2014 do 30. května 2014.
Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena