Informace o výzvě

Prioritní osa 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.
  • Oblast podpory 1.3  Omezování rizika povodní (1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany).
Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí.
  • Oblast podpory 2.2  Omezování emisí.
Prioritní osa 4
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
  • Oblast podpory 4.1   Zkvalitnění nakládaní s odpady.
  • Oblast podpory 4.2   Odstraňování starých ekologických zátěží.
Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny.
  • Oblast podpory 6.1  Implementace a péče o území soustavy Natura 2000.
  • Oblast podpory 6.2  Podpora biodiverzity.
  • Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur.
  • Oblast podpory 6.4  Optimalizace vodního režimu krajiny.
  • Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
  • Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické čin- nosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.
Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1, 2, 4 a 6  jsou přijímány od 5. března 2014 do 15. dubna 2014.
Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena