Informace o výzvě

Oblast podpory - 2.2 Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na podoblasti podpory:
  • Rekonstrukci spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, re- konstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původní- ho kotle novým),
  • Rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limi- ty (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují),
  • Záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofi ltrů, instalace fotooxidačních jednotek),
  • Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena