Informace o výzvě

Výzva se vztahuje na velké projekty s celkovými náklady nad 50 mil. EUR včetně DPH ve vysokém stupni připravenosti, kdy podmínky výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007 - 2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020. Například v první fázi je postavena čistírna odpadních vod (ČOV) a v druhé fázi je postavena kanalizace, která je připojena na ČOV.

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
  • výstavbu, rekonstrukci (modernizaci) a intenzifikaci centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU za cílem naplnění požadavků Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.
Omezení v rámci výzvy
Výzva se vztahuje na velké projekty, u kterých platí kumulativně následující podmínky: 
  • v  rámci věcných a finančních cílů projektu jsou stanoveny dvě jasně definované fáze (technické a finanční),
  • výdaje první fáze projektu splňují podmínky způsobilosti v rámci OPŽP 2007–2013,
  • účel poskytnutí podpory na první fázi projektu je naplněn v programovém období 2007–2013 a v souladu s časovými limity vyplývajícími z přípravy na uzavření OPŽP 2007–2013,
  • druhá fáze projektu je způsobilá k poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020.
Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena