Informace o výzvě

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Podoblast podpory 3.1.1 - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
 • V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
Podoblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie
 • V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových kon- strukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekon- strukce otvorových výplní).
Podoblast podpory 3.2.2 - Využívání odpadního tepla
 • V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).
Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • vybavení systémů pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z ne- zemědělské činnosti,
 • vybavení systémů pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu, nápojových kar- tonů a objemného odpadu,
 • vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného komunálního odpadu nebo separovaného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (papír, plast,  sklo, nápojové kartony, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad),
 • vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru, skla, textilu, nápojo- vých kartonů, biologicky rozložitelných odpadů, objemných odpadů umožňující kvalit- nější zpracování s cílem zlepšení následného materiálového nebo energetického využití těchto odpadů (např. dotřídění, granulace, drcení, praní atd.), jeho zpracování na fi nální produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové využití uvedených složek odpadů,
 • vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci odpadů,
 • vybavení kompostáren (s navýšením kapacity), kde podíl zpracovávaných BRKO tvoří min. 50 % vstupu do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídě- ní,
 • vybavení sběrných dvorů s navýšením kapacity.
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
 • příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 • zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stro- mů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy.
Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • realizace opatření příznivých z  hlediska krajinné a  ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a  obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací,
 • realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách,
 • realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních dů- sledků povrchového odtoku vody.
Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření,
 • vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva.

 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena