Informace o výzvě

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů,
 • zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
 • ... (viz text Výzvy).
Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
 • příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 • ... (viz text Výzvy).
Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací,
 • realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrni-ce o vodách,
 • ... (viz text Výzvy).
Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě,
 • zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,
 • ... (viz text Výzvy).
Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické čin- nosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření, 
 • přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,
 • ... (viz text Výzvy).

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena