Informace o výzvě

Cíle prioritní osy, oblasti podpory
  • Globálním cílem prioritní osy 1 je zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a dopravní obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí.
  • Specifickým cílem prioritní osy 1 (zároveň globálním cílem oblasti podpory 1.3) je zajistit rozvoj veřejné dopravy integrací jednotlivých druhů dopravy a zvýšením její kvality, a eliminovat tak růst dopravní zátěže ekonomických center individuální automobilovou dopravou. Umožnit obyvatelům venkovských oblastí dojížďku do míst s vyšší nabídkou pracovních příležitostí.
  • Globálním cílem dílčí oblasti podpory 1.3.2 je podporovat modernizaci dopravních prostředků veřejné dopravy, včetně specifického a ekologicky příznivého vozového parku.
  • Specifickými cíli dílčí oblasti podpory 1.3.2 je snížit ekologickou zátěž veřejné dopravy na životní prostředí a zvýšit dostupnost veřejné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Popis podporovaných aktivit vyhlašované výzvy
  • Pořízení nebo modernizace železničních kolejových vozidel pro regionální veřejnou dopravu osob.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena